Fudbal

Bušković ponovo na „Topolici”

izvor; Dan.co.me | 11:02:2018 | 17:29:32


Brzonogi fudbaler se nakon epizoda u Zeti i Petrovcu vratio u Mornar
 
Mla­di igra­či od sa­mog po­čet­ka ba­vlje­nja fud­ba­lom u vi­zi­ja­ma vi­de se­be u ve­li­kim klu­bo­vi­ma. To je san sva­kog dje­ča­ka. Za ta­ko ne­što po­treb­no je pu­no ra­da, ve­li­kog od­ri­ca­nja i na­rav­no ogrom­ne vo­lje. I ne sa­mo to. U mno­go­me za­vi­si od tre­ne­ra - edu­ka­to­ra, ko­ji od ma­lih no­gu zna­ju da na pra­vi na­čin uli­ju sa­mo­po­u­zda­nje kod onih ko­ji že­le da jed­nog da­na is­pu­ne svo­je sno­ve.

Je­dan od onih či­je igre ne osta­ju ne­za­pa­že­ne je fud­ba­ler Mor­na­ra Bal­ša Bu­ško­vić. Pro­šao je sve se­lek­ci­je Ba­ra­na, i imao sve ono što se tra­ži­lo u naj­mla­đim se­lek­ci­ja­ma, ali i ono što sa­da tre­ba na­do­gra­di­ti u se­ni­o­ri­ma. Nje­go­ve igre pri­mje­ti­li su i lju­di iz ve­ćih klu­bo­va. Već je bio u ta­bo­ru Ze­te, pa je on­da po­zajm­ljen Pe­trov­cu. Ni­je imao str­plje­nja da če­ka na klu­pi pr­vo­li­ga­ša, i vra­tio se na „To­po­li­cu”. Dok je bio u Mor­na­ru tre­ne­ri su tra­ži­li da se Bal­ša br­že oslo­ba­đa lop­te. Su­per je to što umi­je da je dr­ži i zna u sva­kom tre­nut­ku šta će s njom, ali tre­ba­lo bi ma­nje da te­ži atrak­ci­ja­ma u igri. Či­ni se da je on po po­vrat­ku u Mor­nar iz Pe­trov­ca do­sta to­ga pro­mi­je­nio. Se­ni­or­ski fud­bal je dru­ga di­men­zi­ja. Tu se sve vr­ti oko re­zul­ta­ta. 

Kao i svi mla­di, i on je, po­put svo­jih vr­šnja­ka, ve­o­ma ra­no za­vo­lio naj­va­žni­ju spo­red­nu stvar. 

– Fud­bal sam za­vo­lio kao ma­li i ta lju­bav je pre­su­di­la da poč­nem da tre­ni­ram. Mo­ja br­zi­na mi po­ma­že da sam če­sto za ri­va­le ne­za­dr­živ po li­je­voj stra­ni. Znam po­ne­kad da dr­žim lop­tu vi­še ne­go što to zah­ti­je­va igra, ali po­la­ko se tih na­vi­ka oslo­ba­đam. Imam ve­li­ku vo­lju da tre­ni­ram, i to mi, si­gu­ran sam, ga­ran­tu­je uspjeh. Mi­slim da na taj na­čin mo­gu po­sti­ći cilj ko­ji sam za­cr­tao. Mo­ja že­lja je da jed­nog da­na po­sta­nem uspje­šan fud­ba­ler i vje­ru­jem da to mo­gu po­sti­ći uko­li­ko na­sta­vim da upor­no tre­ni­ram i da­jem sve od se­be na sva­kom tre­nin­gu i utak­mi­ci – re­kao je Bu­ško­vić.