Fudbal

U Baru sjutra počinje seminar za sudije

izvor; Dan.co.me | 11:02:2018 | 17:33:03


Arbitri na testu

Re­dov­ni se­mi­nar za su­di­je sa Je­din­stve­ne li­ste za su­đe­nje Fud­bal­skog sa­ve­za Cr­ne Go­re, kon­tro­lo­re su­đe­nja „Te­le­kom” 1. CFL, Dru­ge li­ge i re­gi­o­nal­ne in­struk­to­re, odr­ža­će se u Ba­ru od 12. do 15. fe­bru­a­ra.

To­kom bo­rav­ka u Ba­ru, Su­dij­ska ko­mi­si­ja FSCG ste­ći će uvid u zdrav­stve­no sta­nje su­di­ja, pro­vje­ri­ti njiho­vu fi­zič­ku pri­pre­mlje­nost pu­tem fit­nes te­sta i te­o­rij­sko zna­nje pu­tem te­sta iz Pra­vi­la fud­bal­ske igre i vi­deo te­sta. 

U edu­ka­tiv­nom di­je­lu se­mi­na­ra čla­no­vi Su­dij­ske ko­mi­si­je pre­zen­to­va­će su­di­ja­ma ma­te­ri­ja­le do­bi­je­ne od stra­ne UEFA, kao i in­te­re­san­te si­tu­a­ci­je sa utak­mi­ca na­ci­o­nal­nih tak­mi­če­nja. Pro­fe­sor Ko­sta Go­ra­no­vić odr­ža­će su­di­ja­ma pre­da­va­nje na te­mu fit­ne­sa u fud­ba­lu i pred­sta­vi­ti re­zul­ta­te upo­red­ne ana­li­ze fit­nes pa­ra­me­ta­ra u „Te­le­kom” 1. CFL sa re­zul­ta­ti­ma evrop­skih tak­mi­če­nja.

Se­mi­nar za su­di­je sa Raz­voj­ne li­ste FSCG odr­ža­će se od 21. do 23. fe­bru­a­ra.