Fudbal

Mornar izborio plasman u elitu, ali problemi tek slijede

izvor; Dan.co.me / autor Dragan Stojanović / foto Miki Bijedić | 04:06:2018 | 06:22:53


Infrastruktura ne zadovoljava kriterijume
 
Plasmanom u fudbalsku elitu, fudbaleri Mornara ostvarili su veliki uspjeh. Međutim, za upravu kluba ozbiljni problemi tek će uslijediti, a tiču se organizacije kluba i adekvatne infrastrukture.
 
Nezvanično, iz kuće fudbala poručuju da Mornar neće moći da igra prvenstvene utakmice na terenu SRC „Topolica”, jer ni travnata površina, a ni svlačionice i neuređena tribina, ne odgovaraju uslovima koje zahtjeva elitno fudbalsko takmičenje. Zato nema čekanja, već treba odmah krenuti na posao i obezbijediti uslove za takmičenje.
 
Ako se tome doda da se od prvoligaša zahtijeva da moraju imati i omladince i kadete, to još više uslovljava situaciju u kojoj će se naći uprava kluba.

Pro­šle sed­mi­ce upra­va je or­ga­ni­zo­va­la za­jed­nič­ki ru­čak sa igra­či­ma i struč­nim šta­bom u ho­te­lu „Si­dro”, ko­ji je bio dom za ve­ći­nu fud­ba­le­ra Mor­na­ra po­sled­njih go­di­na. Igra­či su po­ka­za­li iz­u­zet­no za­do­volj­stvo onim što im je klub pru­žio, ve­ći­na fi­nan­sij­skih oba­ve­za pre­ma nji­ma je is­po­što­va­na, a osta­je još da se re­a­li­zu­je obe­ća­nje osni­va­ča, Op­šti­ne Bar, i na­gra­de za osvo­je­no pr­vo mje­sto.

Ni­je u klu­bu, kao uosta­lom i u dru­gim sre­di­na­ma, sve baš funk­ci­o­ni­sa­lo na pra­vi na­čin.
 
Bi­lo je pro­ble­ma i na te­re­nu i van nje­ga, ali je upra­va uspje­la da sve sto­jič­ki iz­dr­ži i re­zul­tat ni­je iz­o­stao. Igra­či su da­li ono­li­ko ko­li­ko su mo­gli, ko­li­ko im je do­zvo­lja­vao nji­hov kva­li­tet i po­sti­gli sja­jan re­zul­tat, ali i otvo­ri­li se­bi fud­bal­ski put i even­tu­al­no an­ga­žo­va­nje u ne­koj dru­goj sre­di­ni.

U sva­kom slu­ča­ju, bur­no fud­bal­sko lje­to pred­sto­ji na „To­po­li­ci”.