Fudbal

Marčić još godinu na klupi Petrovca

izvor; Dan.co.me / foto Sport BAR | 15:06:2018 | 19:33:44


Na po­sled­njoj sjed­ni­ci Uprav­nog od­bo­ra Pe­trov­ca od­lu­če­no je da Baranin  Ru­dolf Mar­čić i u na­red­nih go­di­nu da­na pred­vo­di „ne­be­sko­pla­ve“ sa klu­pe.

Pre­ma Mar­či­će­vim ri­je­či­ma, čel­ni lju­di klu­ba su bli­zu do­go­vo­ra da pro­du­že sa­rad­nju sa Mi­lo­šem Ka­le­zi­ćem i La­za­rom Pa­jo­vi­ćem, dok je Alek­san­dar Vu­ja­čić to već uči­nio.

-Oče­ku­je­mo da 90 od­sto sa­da­šnjeg sa­sta­va osta­ne i u na­red­nom pe­ri­o­du. Oba­vi­li smo raz­go­vo­re sa svim igra­či­ma, i u par na­red­nih da­na zna­će se re­zul­tat. Na­rav­no da tra­ži­mo tri-če­ti­ri po­ja­ča­nja, i već se pred­u­zi­ma­ju od­re­đe­ni ko­ra­ci na tom pla­nu – ka­zao je Mar­čić i do­dao da će pri­pre­me po­če­ti iz­me­đu 25. i 27. ju­na.


Ta­ko­đe, pla­ni­ran je i od­la­zak na dvo­ne­djelj­ne pri­pre­me, a de­sti­na­ci­ja će naj­vje­ro­vat­ni­je bi­ti Zla­ti­bor.