Fudbal

Ko je spreman da uloži u Mornar?

by Dan.co.me / autor Dragan Stojanović | 23:06:2018 | 22:33:10


Velika kriza trese barski fudbal

Fud­bal u gra­du pod Ru­mi­jom go­di­na­ma se su­o­ča­va sa istim pro­ble­mi­ma i na­la­zi se u ve­li­koj kri­zi na star­tu ovo­go­di­šnje pr­vo­li­ga­ške se­zo­ne. Boč­ni vje­tro­vi uda­ra­ju o je­dra „pla­vo-bi­je­log” bro­da. Kri­zu po­ku­ša­va­ju da is­ko­ri­ste ne­ki dru­gi, ko­ji su se če­sto gle­da­li u Ba­ru, ili na utak­mi­ca­ma u fi­ni­šu šam­pi­o­na­ta, a i da­nas se mo­gu sre­sti. Če­ka­ju valj­da da vi­de da li će Mor­nar na­sta­vi­ti tak­mi­če­nje ili će im ustu­pi­ti mje­sto. Či­ni se, pak, da to ne smi­je ni­ko ura­di­ti u ime lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, iako je ona osni­vač klu­ba.

Već na­kon za­vre­šet­ka pr­ven­stva u Dru­goj li­gi, pred­sjed­nik UO Dra­gan Ni­ke­zić je na­ja­vio ostav­ku, ali i još ne­ko­li­ko čla­no­va ovog ti­je­la. Odr­ža­na je i sjed­ni­ca UO i Skup­šti­ne, ali po­ma­ka ne­ma. No, ono što se već du­go zna je da pro­gre­siv­ne fud­bal­ske sna­ge u Ba­ru odav­no ne po­sto­je. A lo­gič­no je da Bar ima do­bru per­spek­ti­vu, ali čla­no­vi sad već biv­šeg UO sma­tra­ju da se ne smi­je de­si­ti, a shod­no vi­še­go­di­šnjim is­ku­stvi­ma, da se non­ša­lant­no, i u fi­nan­sij­skom i u or­ga­ni­za­ci­o­nom smi­slu, kre­ne u pr­vo­li­ga­ško tak­mi­če­nje.

Sa­da već biv­ši pred­sjed­nik UO Dra­gan Ni­ke­zić, je u me­đu­vre­me­nu spro­veo dva za­ključ­ka ko­je je do­bio do Skup­šti­ne klu­ba. Ostva­ren je kon­takt sa lju­di­ma iz FSCG, i kre­nu­lo se u rje­ša­va­nje pi­ta­nja in­fra­struk­tu­re, a kon­tak­ti­ra­no je i par tre­ne­ra ko­ji su ras­po­lo­že­ni da do­đu u Bar. Na­rav­no da je ko­na­čan do­go­vor sa nji­ma na lju­di­ma ko­ji će vo­di­ti klub da­lje.

No, tre­nut­na si­tu­a­ci­ja je i vi­še ne­go alar­mant­na. Igra­či zo­vu, pi­ta­ju za nji­ho­vu i sud­bi­nu klu­ba. Ali, sa mje­sta ne mr­da. Pred­sjed­nik Op­šti­ne i pred­sjed­nik skup­šti­ne klu­ba dr Zo­ran Sr­zen­tić, po­ku­ša­va da odr­ži kon­ti­nu­i­tet, ali ipak se mo­ra sa­če­ka­ti da se od­re­di pr­vi čo­vjek, ko­ji će sje­sti u nje­go­vu fo­te­lju. „Po­li­ti­ka i sport ne idu za­jed­no” u stva­ri ne zna­či ni­šta, jer su oni na ne­kim ni­vo­i­ma ne­ras­ki­di­vo po­ve­za­ni.

Ras­po­lo­že­nih za pri­ču o Mor­na­ru ne­ma. Ono što sa­da već biv­ša upra­va is­ti­če je či­nje­ni­ca da je Mor­nar sa vr­lo ma­lim sred­stvi­ma osvo­jio pr­vo mje­sto. Ra­di­lo se mak­si­mal­no pro­fe­si­o­nal­no ka­da je or­ga­ni­za­ci­ja u pi­ta­nju, a ama­ter­ski kad su u pi­ta­nju ulo­že­na sred­stva, ali za rad u elit­noj kon­ku­ren­ci­ji po­treb­ne su zna­čaj­ne fi­nan­si­je. Pri­vre­da u gra­du je lo­ša, a pri­vat­ni­ci ne že­le da in­ve­sti­ra­ju u ne­što što ne do­no­si pro­fit. Sve dok bu­de ta­ko, kri­za ne­će pro­ći. Te­ško je da­nas na­ći bi­lo ko­ga da ula­že vla­sti­ti no­vac u ne­što što se ne vra­ća. Po­sled­njih 15 go­di­na ne­ma struč­nog i si­ste­mat­skog ra­da, sve se ra­di­lo sti­hij­ski. Ka­da je ta­ko, on­da ne­ma ni pro­duk­ta, od­no­sno re­zul­ta­ta.