Fudbal

Kalačević: Ostao žal za pobjedom

izvor; Dan.co.me | 26:09:2018 | 07:19:53


Fud­ba­le­ri Mor­na­ra su u der­bi­ju za­če­lja pro­tiv Gr­blja, ko­ji su igra­li u Lje­ško­po­lju kao do­ma­ći­ni, pri­ka­za­li da­le­ko bo­lju igru ne­go na ra­ni­jim me­če­vi­ma.

Ima­li su Ba­ra­ni vođ­stvo, po­tom još ne­ko­li­ko zi­ce­ra, ali ni­su uspje­li da du­pli­ra­ju pred­nost i za­bi­lje­že po­bje­du. Ka­zna je sti­gla osam mi­nu­ta pri­je kra­ja, ka­da je Pe­tar Vuk­če­vić po­go­dio mre­žu Đu­ro­vi­ća iz slo­bod­nog udar­ca.

– Vi­dan je na­pre­dak u na­šoj igri. Ali, na­kon sve­ga vi­đe­nog, osta­je žal za tri ta­ko neo­p­hod­na bo­da, ko­ja bi nam da­la sa­mo­po­u­zda­nje u na­red­nim su­sre­ti­ma. Me­ne  po­seb­no ra­du­je na­ša par­ti­ja, jer smo na­po­kon za­i­gra­li ka­ko ova eki­pa mo­že. Da li je ka­sno, to će se tek vi­dje­ti. Ima još pu­no da se igra – is­ta­kao je Fi­lip Ka­la­če­vić, stri­je­lac po­got­ka za Mor­nar.

U narednom kolu fudbaleri Mornara dočekuju aktuelnog šampiona, nikšićku Sutjesku.