Fudbal

Nikola Vujošević bek Mornara: Motiva za opstanak neće faliti

izvor ; Dan.co.me / foto Miki Bijedić | 16:01:2019 | 07:48:57


Fud­ba­ler Mor­na­ra Ni­ko­la Vu­jo­še­vić, ina­če ro­đe­ni Pod­go­ri­ča­nin, po do­la­sku u klub igrao je od­lič­no na po­zi­ci­ji de­snog be­ka. Na sta­ti­sti­ci bi mo­gli da po­za­vi­de i mno­gi igra­či ši­rom Cr­ne Go­re, a mo­žda i ši­re.

Od igra­ča ko­ji igra na po­zi­ci­ji de­snog be­ka naj­ma­nje od sve­ga se oče­ku­je da na­mje­šta ili po­sti­že go­lo­ve, a Ni­ko­li je to svoj­stve­no. Je­dan je od naj­za­slu­žni­jih za osva­ja­nje bo­do­va Mor­na­ra, jer po­red ofan­ziv­nih za­da­ta­ka ko­ji se od nje­ga ne oče­ku­ju u ve­li­koj mje­ri, uspi­je­va od­ra­di­ti ono što tre­ba i u de­fan­ziv­nom di­je­lu igre. 

Kad se u pa­u­zi pr­ven­stva pra­vi­la tran­sfer li­sta, o Vu­jo­še­vi­ću su u klu­bu ima­li sa­mo po­hva­le.

– Ci­je­lu se­zo­nu bo­ri­li smo se da iz­bjeg­ne­mo „fe­njer”. Po­lu­se­zo­na nam je pro­šla u oče­ki­va­nji­ma i na­sto­ja­nji­ma da ne iz­gu­bi­mo utak­mi­cu, a već u dru­gom dje­lu bi­će va­žne sa­mo po­bje­de. Mo­ra­će­mo se br­zo kroz pri­pre­me tran­sfor­mi­sa­ti, jer pri­ti­sak stal­no ra­ste, oče­ki­va­nja na­vi­ja­ča su ve­li­ka, a mi to mo­ra­mo oprav­da­ti. Sla­žem se ka­ko to ni­je jed­no­sta­van pro­ces, ali je ve­ći­na nas kroz nje­ga već pro­la­zi­la. Sta­vi­će­mo u pr­vi plan naš mo­tiv i že­lju da i idu­će se­zo­ne na no­vom  sta­di­o­nu igra­mo kao pr­vo­li­ga­ši. Vje­ru­jem ka­ko će­mo pro­na­ći sna­ge, i pro­ljeć­ni dio za­vr­ši­ti na za­do­volj­stvo svih nas i na­ših na­vi­ja­ča – po­ru­čio je Vu­jo­še­vić.