Fudbal

Rezime Mornarovog posrtanja

by Dan | 14:12:2015 | 23:03:41

Reda nije bilo

U re­do­vi­ma bar­skog pr­vo­li­ga­ša u je­se­njem di­je­lu šam­pi­o­na­ta ni­je bi­lo re­da ni na te­re­nu ni van nje­ga. To je, mo­glo bi se re­ći, i je­dan od raz­lo­ga lo­ših iga­ra i re­zul­ta­ta. Na ve­ći­ni utak­mi­ca igra­či kao da su se utr­ki­va­li ko će da na­ne­se vi­še šte­te klu­bu. I po­red sla­bih re­zul­ta­ta, po­sled­nja dva mje­se­ca igra­či su vi­še ener­gi­je tro­ši­li na pri­če ka­da će pri­mi­ti pla­tu, ne­go na te­re­nu, gdje su u 17 od­i­gra­nih ko­la osvo­ji­li se­dam bo­do­va, od­no­sno sa­mo jed­nu po­bje­du. 

Ne­di­sci­pli­na je bi­la u pr­vom pla­nu, a pri­jet­nje da će od­bi­ti da tre­ni­ra­ju i igra­ju ostva­ri­le su se već na­kon utak­mi­ce pro­tiv Ze­te i pr­ve po­bje­de, jer su re­vanš utak­mi­cu ku­pa sa Lov­će­nom od­i­gra­li omla­din­ci. Jed­no­stav­no, ni­su vje­ro­va­li da će bi­ti is­pla­će­ni i pod­le­gli su pri­ti­sku dvo­ji­ce sta­ri­jih igra­ča da ne iza­đu na te­ren. Kad su u pi­ta­nju pla­te tre­ba pod­sje­ti­ti da su Ba­ra­ni, iako po­sled­nji na ta­be­li, i sa ka­ta­stro­fal­nim re­zul­ta­ti­ma, pri­mi­li već če­ti­ri pla­te. Igra­či ni­ka­ko ni­su mo­gli da shva­te da klub ko­ji se fi­nan­si­ra iz bu­dže­ta Op­šti­ne ne mo­že baš u ne­kom tač­no do­go­vo­re­nom ro­ku is­pla­ti­ti pla­tu.

Ne­di­sci­pli­na je pre­po­zna­ta na vri­je­me, ali upra­va ni­je mo­gla od­go­vo­ri­ti na ade­kva­tan na­čin, već je pri­hva­ćen pred­log struč­nog šta­ba da se ni­šta dra­stič­no ne pred­u­zi­ma do pa­u­ze u pr­ven­stvu, a sve u ci­lju da se osvo­ji ko­ji bod vi­še. Sad ka­da je cr­ta pod­vu­če­na, na red do­la­zi di­sci­plin­ska ko­mi­si­ja, ko­ja će, s ob­zi­rom na pra­vil­nik o di­sci­plin­skoj i ma­te­ri­jal­noj od­go­vor­no­sti, ima­ti pu­no po­sla. 

Ta­ko­đe se ovih da­na oče­ku­je i da upra­va u do­go­vo­ru sa še­fom struč­nog šta­ba Ru­dol­fom Mar­či­ćem pro­ci­je­ni ko­jim igra­či­ma se tre­ba za­hva­li­ti jer ni­su za­do­vo­lji­li kva­li­te­tom iga­ra, ili su nji­ho­ve ci­je­ne iz­nad fi­nan­sij­skih mo­guć­no­sti klu­ba u ovom tre­nut­ku, a on­da ih sta­vi na tran­sfer li­stu.