Fudbal

U Mornaru najavljuju buran prelazni rok

by Dan | 22:12:2015 | 22:03:54

Leverda najavio odlazak

Pr­vi igrač ko­ji je na­ja­vio od­la­zak iz Mor­na­ra je Ne­ma­nja Le­ver­da. On je u ovo­go­di­šnjem šam­pi­o­na­tu na­ja­vljen kao ve­li­ko po­ja­ča­nje, ali, ka­ko is­ti­ču u klu­bu, ni­je od­i­grao na za­do­vo­lja­va­ju­ćem ni­vou. Le­ver­da će sa klu­bom spo­ra­zum­no ras­ki­nu­ti ugo­vor, ali klub mo­že na­pu­sti­ti sa­mo uz od­go­va­ra­ju­će obe­šte­će­nje.

Iz Mor­na­ra na­ja­vlju­ju da će u pred­sto­je­ćem pre­la­znom ro­ku bi­ti zna­čaj­nih pro­mje­na u igrač­kom ka­dru.