Fudbal

Uručene nagrade najboljim u Južnoj fudbalskoj regiji

By Dan | 28:12:2015 | 11:36:11

Sedam priznanja najuspješnijim

Ne­boj­ša Ob­ra­do­vić, igrač Slo­ge iz Ra­do­vi­ća, pro­gla­šen je za naj­bo­ljeg fud­ba­le­ra se­ni­o­ra u Ju­žnoj Re­gi­ji u 2015. go­di­ni. Na pri­god­noj sve­ča­no­sti odr­ža­noj ju­če u re­sto­ra­nu „Gr­balj” u Ra­da­no­vi­ći­ma, Ob­ra­do­vi­ću je pri­zna­nje uru­čio Mi­ha­i­lo Đu­ro­vić, pred­sjed­nik ove re­gi­je.

– Pr­vi put u ka­ri­je­ri do­bio sam ovo ve­li­ko pri­zna­nje i hva­la svi­ma oni­ma ko­ji su glasali za me­ne. Ovo pri­zna­nje zna­či­će mi mno­go kao pod­strek da na­sta­vim sa do­brim re­zul­ta­ti­ma i u 2016. go­di­ni, ko­ja će bi­ti ve­o­ma na­por­na u po­ku­ša­ju da iz­bo­ri­mo dru­go­li­ga­ški sta­tus – re­kao je Ob­ra­do­vić.

Za naj­bo­ljeg pi­o­ni­ra pro­gla­šen je Slo­bo­dan Iv­ko­vić iz Bo­ke­lja, naj­pre­spek­tiv­ni fud­ba­ler pe­tlić je član Mo­gre­na Og­njen Ba­kić, dok je naj­bo­lji tre­ner De­jan Pe­ro­vić, stra­teg pi­o­ni­ra Iga­la. U an­ke­ti za naj­u­spje­šni­jeg sport­skog rad­ni­ka u kon­ku­ren­ci­ji Alek­se Aca Dr­lje­vi­ća (Or­jen), Vas­ka Mi­lo­še­vi­ća (Haj­duk Bar) i Vlat­ka Đu­ri­ši­ća (Lov­ćen), iza­bran je Ni­ko­la Ivo­še­vić iz Slo­ge iz Ra­do­vi­ća.
Naj­bo­lji su­di­ja sa A li­ste je Ivan Ša­rac sa Ce­ti­nja, a dok je na­gra­da za naj­bo­ljeg ar­bi­tra sa B li­ste pri­pa­la Ma­ti­ji Čo­vi­ću iz Ba­ra.

Ugled­ne zva­ni­ce i broj­ne go­ste iz svih klu­bo­va Ju­žne re­gi­je ugo­sti­li su pred­sjed­nik re­gi­je Mi­ha­i­lo Đu­ro­vić i ge­ne­ral­ni se­kre­tar Mi­lan Ra­ič­ko­vić.