Fudbal

Odlučio Leverda

by Dan | 04:02:2016 | 10:55:50

Mornar - Bokelj 1:0 (0:0)

Sta­di­on: SRC „To­po­li­ca”. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Ko­rać (Bar).  Stri­je­lac: Le­ver­da u 25. mi­nu­tu

MOR­NAR: Po­po­vić, No­va­ko­vić, Ra­du­lo­vić, Or­lan­dić, Mar­ko­vić, Bu­ba­nja, Buk­mar­ko­vić, Mer­do­vić, Or­lin­ski, Ka­cić, Le­ver­da. Igra­li su još: Du­ra­ko­vić, Bog­da­no­vić, Đu­kić, Dži­ma, Le­ko­vić, Dža­no­vić.

BO­KELj: To­do­ro­vić, Pe­tro­vić, Bog­da­no­vić, Mla­de­no­vić, Og­nje­no­vić, Pa­jo­vić, Ma­ca­no­vić, Ni­ke­zić, Pe­pić, L, Ma­raš, Zla­ti­ča­nin. Igra­li su još: Bje­li­ca, Ba­ni­će­vić, M. Ma­raš, Spa­le­vić, Vu­ko­vić, Mar­ko­vić, S. Ibra­hi­mi, V. Ibra­hi­mi.

U pri­ja­telj­skom me­ču na „To­po­li­ci”, fud­ba­le­ri Mor­na­ra su mi­ni­mal­cem sa­vla­da­li go­ste iz Ko­to­ra. Već u 15. mi­nu­tu Le­ver­da je bio u sto­po­stot­noj pri­li­ci ali je lop­ta za­vr­ši­la po­red go­la. Bo­lje sre­će Le­ver­da je bio u 25. mi­nu­tu ka­da je po­go­dio mre­žu To­do­ro­vi­ća. U 45. mi­nu­tu  po­no­vo se isti igrač na­šao u šan­si, ali je lop­ta za­vr­ši­la pre­ko go­la. Ko­to­ra­ni su mo­gli da iz­jed­na­če pre­ko Pe­pi­ća u 30. mi­nu­tu.

U dru­gom po­lu­vre­me­nu vo­đe­na je rav­no­prav­na igra sa ma­lo pra­vih pri­li­ka.