Fudbal

Do opstanka kroz baraž

By dan.co.me | 09:02:2016 | 20:52:22

NEMANJA LEVERDA PREDNJAČI ANGAŽOVANJEM I RADOM NA PRIPREMAMA MORNARA

Fud­ba­le­ri Mor­na­ra pri­pre­ma­ju se za dru­gi dio na­stav­ka šam­pi­o­na­ta i do sa­da su od­i­gra­li tri pri­prem­ne utak­mi­ce. Iz­gu­bi­li su od kom­ši­ja iz Pe­trov­ca, po­bi­je­di­li Bo­kelj sa 1:0, a sa Sla­vi­jom iz Sa­ra­je­va igra­li su bez go­lo­va. Ra­dom i an­ga­žo­va­njem u do­sa­da­šnjem tre­na­žnom pro­ce­su is­ti­če se Ne­ma­nja Le­ver­da, stri­je­lac go­la pro­tiv Bo­ke­lja, ina­če fud­ba­ler ko­ji je uvi­jek spre­man za raz­go­vor sa no­vi­na­ri­ma.


– Sve dok tak­mi­če­nje poč­ne ne­ma tu što mno­go da se pri­ča. Tre­ni­ra­mo sva­ko­dnev­no, od­i­gra­li smo i tri kon­trol­na me­ča i tru­di­mo se da što sprem­ni­je do­če­ka­mo pr­vo ko­lo. Po mom  mi­šlje­nju, a to tvr­de i osta­li pr­vo­tim­ci, pri­pre­me se od­lič­no od­vi­ja­ju. Svi smo zdra­vi, pu­ni sna­ge, sprem­no će­mo do­če­ka­ti pr­ven­stve­ne okr­ša­je, a na­rav­no, sve to mo­ra­mo do­ka­za­ti na te­re­nu –  re­kao je Le­ver­da. 

Mor­na­rov tim će se raz­li­ko­va­ti od sa­sta­va iz pret­hod­ne se­zo­ne.

– Evi­dent­no je da smo osta­li bez par igra­ča, ali smo do­bi­li i ne­ko­li­ko po­ja­ča­nja. Pri­stu­pi­li su nam gol­man Ne­ma­nja Po­po­vić, što­per iz Sr­bi­je Igor Ga­je­vić, is­ku­sni igrač iz Ga­ne Fran­cis Bo­sman, ko­ji je igrao u vi­še klu­bo­va u Sr­bi­ji na po­zi­ci­ji na­pa­da­ča, Mar­ko Ka­žić iz Bu­duć­no­sti i Mar­ko Ra­du­lo­vić, od­bram­be­ni igrač ko­ji je ra­ni­je igrao u Pe­trov­cu i još ne­ko­li­ko pr­vo­li­ga­ša. Pre­la­zni rok još tra­je i ja ni­sam mje­ro­da­van da prog­no­zi­ram ka­ko će na­ša eki­pa ko­nač­no iz­gle­da­ti, ali znam da je u pla­nu do­vo­đe­nje još ne­ko­li­ko pro­vje­re­nih igra­ča, ko­ji će se u to­ku ovih da­na pri­klju­či­ti eki­pi. Ta­ko­đe, svi u klu­bu oče­ku­je­mo da kroz ba­raž osta­ne­mo u dru­štvu naj­bo­ljih i na­red­ne go­di­ne – ka­zao je Le­ver­da.