Fudbal

Marčić slaže kockice

By dan.co.me | 15:02:2016 | 17:58:30

MORNAR KONSOLIDUJE TIM ZA PRVENSTVENE OKRŠAJE

Utak­mi­ca sa dru­go­li­ga­šem Ce­ti­njem, če­tvr­ta pro­vje­ra Mor­na­ra u ovom di­je­lu pri­pre­ma, raz­ve­dri­la je li­ce še­fa struč­nog šta­ba Ru­dol­fa Mar­či­ća. Igra­či su igrom na­go­vi­je­sti­li da no­vi tim, pred start pr­ven­stva Pr­ve li­ge Cr­ne Go­re, mo­že mno­go vi­še ne­go što se to 
mi­sli­lo u pret­hod­ne tri utak­mi­ce.

- Sa­stav je bio ne­kom­ple­tan, ne­do­sta­ja­li su ne­ki igra­či ko­ji su bi­li u sa­sta­vu pro­tiv Ce­ti­nja. Ipak, igra­lo se kao da je u pi­ta­nju bor­ba za op­sta­nak – ka­zao je Mar­čić i do­dao:

– Tim sa Ne­ma­njom Po­po­vi­ćem na go­lu, Igo­rom Ga­je­vi­ćem na po­zi­ci­ji što­pe­ra,
Fran­soa Bo­sma­nom na sre­di­ni, Ba­ćom Ni­ko­li­ćem, Mar­kom Đu­ro­vi­ćem, do­bro je
funk­ci­o­ni­sao. Me­đu­tim, još uvi­jek ni­smo ri­je­ši­li pi­ta­nje na po­je­di­nim po­zi­ci­ja­ma, gdje,
mo­ram pri­zna­ti, još uvi­jek škri­pi. Eki­pa se po­la­ko uigra­va, na­zi­re se sa­stav, a mi
na­sto­ji­mo da na sva­koj po­zi­ci­ji obez­bi­je­di­mo po dva igra­ča. Za­do­vo­ljan sam onim što su igra­či u ovom di­je­lu pri­pre­ma od­ra­di­li i do­bro je što se ni­ko ni­je po­vri­je­dio. Ono što nas sve ra­du­je, uz no­vaj­li­je, je­ste po­vra­tak Ja­pan­ca Ši­mu­re, ko­ji je bio je­dan od na­ših
naj­bo­ljih igra­ča u pr­vom di­je­lu šam­pi­o­na­ta.

Mar­čić is­ti­če da je eki­pi, s ob­zi­rom na pro­mje­ne, po­treb­no i vri­je­me za uigra­va­nje. 

– Na­sto­ji­mo da se što bo­lje upo­zna­mo. Mi­slim da je upra­va od­ra­di­la do­bar po­sao, da su na mje­sto onih ko­ji su oti­šli iz klu­ba do­ve­de­na pra­va po­ja­ča­nja, i da u do­brom sa­sta­vu oče­ku­je­mo na­sta­vak šam­pi­o­na­ta. Čvr­sto vje­ru­jem da će­mo igra­ti da­le­ko bo­lje, i da će­mo ostva­ri­ti cilj ko­ji smo za­cr­ta­li. Pre­po­zna­li smo gre­ške iz pro­šlog di­je­la pr­ven­stva,
po­ku­ša­će­mo da ih eli­mi­ni­še­mo, a ono što je mo­žda naj­va­žni­je, za raz­li­ku od pro­šle
go­di­ne, uglav­nom svi igra­či na ko­je ra­ču­nam za­jed­no su od­ra­di­li pri­pre­me – is­ta­kao je Mar­čić.

Ge­ne­ral­ka sa Pe­trov­cem u utorak

Po­sled­nju pro­vje­ru pred po­če­tak dru­gog di­je­la šam­pi­o­na­ta Ba­ra­ni će ima­ti u uto­rak 16.februara pro­tiv Pe­trov­ca. Meč će bi­ti od­i­gran na „To­po­li­ci” sa po­čet­kom u 13 ča­so­va.