Fudbal

Blažo Rajović na „Topolici”

by Dan.co.me | 19:02:2016 | 18:35:58


MORNAR U JEDNOM DANU ANGAŽOVAO TRI POJAČANJA
 
Mor­nar je si­tu­a­ci­ju u ko­joj se na­la­zi shva­tio kraj­nje ozbilj­no, pa je pre­la­zni rok na „To­po­li­ci”  od­ra­đen na pra­vi na­čin. Ju­če su u re­do­ve ovog klu­ba sti­gla tri igra­ča, a sva­ka­ko da je naj­zvuč­ni­je ime Bla­žo Ra­jo­vić. Ne­ka­da­šnji de­fan­zi­vac Bu­duć­no­sti, Vla­zni­je,                     Flja­mur­ta­ri­ja i Ze­te, ko­ji je  pro­šlu po­lu­se­zo­nu pro­veo na Mal­ti, do­go­vo­rio je po­lu­go­di­šnju sa­rad­nju sa Ba­ra­ni­ma i već prvog dana uklju­či­o se u tre­na­žni pro­ces.

Po­red nje­ga, u Mor­nar su sti­gli Ke­nan Ra­gi­po­vić i Želj­ko To­ma­še­vić. Ra­gi­po­vić je ra­ni­je igrao za Haj­duk iz Ku­le, Gr­balj, No­vi Pa­zar i Mla­dost iz Ve­li­ke Obar­ske, dok je To­ma­še­vić  pri­pre­me je oba­vio sa igra­či­ma Ru­da­ra iz Plje­va­lja.


Sva­ka­ko da su ova tri igra­ča od­lič­na po­ja­ča­nja za tim Ru­dol­fa Mar­či­ća, ko­ji će u dru­gom di­je­lu se­zo­ne po­ku­ša­ti da se spa­si di­rekt­nog is­pa­da­nja iz eli­te.

Pored ova tri fudbalera barski tim su u zimskoj pauzi pojačali ; Nemanja Popović (Velež),Ivan Smolović (Košice),Marko Radulović (Kom), Marko Kažić (Budućnost),Igor Gajević (Srbija), Francis Bosman (Sloboda),Marko Đurović (Mladost VO), Baćo Nikolić (Fljamurtari).

Šampionat u Telekom prvoj fudbalskoj ligi nastavlja se u utorak 23. februara, a Mornar na "Topolici" od 14 sati dočekuje lidera, podgoričku Mladost.

Kompletni parovi 18. kola

Mornar - Mladost (14 sati)
Rudar – Lovćen
Iskra – Zeta
Grbalj – Petrovac
Dečić – Bokelj (15 sati)
Budućnost – Sutjeska (od 18 sati)
 
Tabela poslije 17. kola

1          Mladost           17        14        1          2          32:15   43
2          Rudar              17        10        4          3          24:13   34
3          Budućnost       17        9          4          4          24:11   31
4          Bokelj              17        8          3          6          21:13   27
5          Dečić               17        7          5          5          24:23   26
6          Sutjeska           17        7          3          7          25:20   24
7          Petrovac          17        7          3          7          20:23   24
8          Zeta                 17        5          3          9          20:26   18
9          Grbalj              17        5          3          9          18:26   18
10        Lovćen            17        4          5          8          20:22   17
11        Iskra                17        3          6          8          13:28   15
12        Mornar            17        1          4          12        15:36   7