Fudbal

Fudbaler Mornara Nemanja Leverda - "Sami smo krivi"

by Dan.co.me | 15:03:2016 | 22:15:50


Da li će bi­ti po onoj na­rod­noj „da se po ju­tru dan po­zna­je”, ili onoj dru­goj da se „pr­vi mačići u vodu ba­ca­ju”, osta­je da se vi­di, tek, fud­ba­le­ri Mor­na­ra raz­o­ča­ra­li su na još jed­nom go­sto­va­nju. Na­kon De­či­ća, bo­lja od Ba­ra­na bi­la je Iskra, do su­bo­te ri­val sa ko­jim je tre­ba­lo bi­ti bit­ku za ba­raž. Do­ma­ćin je od­i­grao pro­sje­čan meč, is­ko­ri­stio dvi­je gre­ške od­bra­ne Ba­ra­na, i u ta­ko skrom­nom iz­da­nju pro­tiv bli­je­dog go­sta bi­lo im je do­volj­no da osvo­je tri va­žna bo­da.

Na­pa­dač Ne­ma­nja Le­ver­da ko­ji se na­šao u jed­noj od ri­jet­kih po­zi­ci­ja da po­go­di mre­žu do­ma­ćeg gol­ma­na, ka­že da su igra­či sa­mi kri­vi za po­raz ko­ji su do­ži­vje­li.

Šte­ta, bi­la je ovo bit­na utak­mi­ca. Sa­mi smo kri­vi za neo­če­ki­va­no sla­bu igru.
Oče­ku­jem znat­no bo­lje igre, na­sta­vi­će­mo da se bo­ri­mo, ni  na­kon ovog me­ča ni­su nam se am­bi­ci­je pro­mi­je­ni­le. Ima­mo eki­pu ko­ja je sprem­na da i sa go­sto­va­nja do­ne­se bo­do­ve, a ne sa­mo osva­ja bo­do­ve na „To­po­li­ci”
– is­ta­kao  je Le­ve­r­da.