Fudbal

Komšijski derbi u Baru završen bez pobjednika

by Dan.co.me | 04:04:2016 | 20:12:20


Mornaru teško pao remi
 
Fud­ba­le­ri Mor­na­ra ni­su uspje­li da ostva­re pri­je­ko po­treb­nu po­bje­du u du­e­lu sa kom­ši­ja­ma iz Pe­trov­ca. Po teč­noj i br­zoj igri u dru­gih 45 mi­nu­ta re­klo bi se da su bi­li bli­ži tri­jum­fu, ali kao da je ne­is­ko­ri­šće­ni je­da­na­e­ste­rac Be­nja­mi­na Ka­ci­ća u 85. mi­nu­tu bio osve­ta za sla­bu pred­sta­vu u pr­vom po­lu­vre­me­nu.

– Svi­ma nam je te­ško pa­lo što ni­smo osvo­ji­li tri neo­p­hod­na bo­da, a bi­li smo bli­ži po­bje­di. Mo­ram re­ći da smo po igri u dru­gom  po­lu­vre­me­nu za­slu­ži­li da osvo­ji­mo ci­je­li pli­jen i da su mo­ji biv­ši sa­i­gra­či za­i­sta ima­li sre­će, ko­ja je nas ovog pu­ta
za­o­bi­šla
– ka­zao je gol­man Ne­ma­nja Po­po­vić.

Pe­trov­ča­ni za­do­volj­ni bo­dom
 
Ve­li­ka ten­zi­ja kao da je u pr­vom po­lu­vre­me­nu ve­za­la no­ge fud­ba­le­ri­ma Pe­trov­ca, pa su pu­no gri­je­ši­li na pu­tu do go­la Mor­na­ra. De­fan­zi­vac De­mir Ka­je­vić, ko­ji je zbog po­vre­de mo­rao ra­ni­je da na­pu­sti te­ren, ipak je dan na­kon kom­šij­skog du­e­la bio za­do­vo­ljan
na­či­nom na ko­ji su on i sa­i­gra­či is­po­što­va­li tre­ne­ro­va za­du­že­nja i osvo­ji­li ve­o­ma bi­tan bod.

– Bi­la je to ko­rekt­na i za­ni­mlji­va utak­mi­ca ri­va­la ko­ji se do­bro po­zna­ju. Psi­ho­lo­ško op­te­re­će­nje je bi­lo ve­li­ko jer su bo­do­vi bi­li po­treb­ni i na­ma i Mor­na­ru. Ima­li smo za­i­sta sre­će u ne­kim si­ta­u­ci­ja­ma, ali fud­bal je ta­kav. Pr­vo po­lu­vri­je­me je bi­lo lo­ši­je, a u dru­gom su obje eki­pe za­i­gra­le agre­siv­ni­je i od­go­vor­ni­je. Mi ipak mo­ra­mo bi­ti za­do­volj­ni bo­dom – ka­že Ka­je­vić.