Fudbal

Pirova pobjeda Mornara

by Dan.co.me / Pobjeda Arena | 30:05:2016 | 22:10:03


Šam­pi­on­ski špa­lir za fud­ba­le­re Mla­do­sti i pi­ro­va po­bje­da Mor­na­ra, no­vog dru­go­li­ga­ša, obi­lje­ži­li su meč na Sta­rom aero­dro­mu.

Tre­nu­tak od­lu­ke de­sio se u 39. mi­nu­tu. Ste­van Mar­ko­vić je do­dao lop­tu na cen­tar Mar­ku Đu­ro­vi­ću, a ovaj po­sli­je du­plog pa­sa sa Be­nja­mi­nom Ka­ci­ćem, pre­ci­znim udar­cem sa ivi­ce še­sna­e­ster­ca u do­nji li­je­vi ugao za­tre­sao mre­žu. Ni­je to ipak po­kva­ri­lo do­bru at­mos­fe­ru u re­do­vi­ma „ro­man­ti­ča­ra”, ko­ji su na po­čet­ku utak­mi­ce, za­jed­no sa na­sled­ni­ci­ma iz omla­din­ske ško­le za­jed­nič­kom fo­to­gra­fi­jom ovje­ri­li osva­ja­nje ti­tu­la.

– Ba­ra­ni su vi­še že­lje­li po­bje­du, u pr­vom po­lu­vre­me­nu su prak­tič­no iz je­di­ne šan­se po­sti­gli gol. Is­ku­sna su eki­pa, zna­li su da sa­ču­va­ju re­zul­tat. Pi­ta­nje je me­đu­tim ko­li­ko je nji­ho­va po­bje­da za­slu­že­na, jer smo mi ima­li vi­še pri­li­ka – krat­ko je pro­ko­men­ta­ri­sao šef struč­nog šta­ba Mla­do­sti Ni­ko­la Ra­ko­je­vić.

Što­per do­ma­ćih Mi­loš Ra­du­lo­vić je u 18. mi­nu­tu u na­mje­ri da cen­tri­ra sa de­sne stra­ne po­go­dio su­prot­nu sta­ti­vu. Sa­mo par se­kun­di ka­sni­je Mar­ko Šće­pa­no­vić je na­mje­stio zi­cer mla­dom Zo­ra­nu Pe­tro­vi­ću, či­ji mlak uda­rac po ze­mlji sa 12 me­ta­ra je za­u­sta­vio Ne­ma­nja Po­po­vić. Za ču­va­ra mre­že Mor­na­ra lak pli­jen su bi­li i po­ku­ša­ji Iva­na Vu­ko­vi­ća is­ko­sa sa li­je­ve stra­ne u 28. i Sa­še To­ma­no­vi­ća gla­vom sa pet me­ta­ra u 41. mi­nu­tu, dok su „bom­be” Mir­ka Ra­i­če­vi­ća sa 25 me­ta­ra u 34, Iva­na No­vo­vi­ća sa 18 me­ta­ra u 56. mi­nu­tu i re­zer­vi­ste An­đe­la Ru­do­vi­ća sa 25 me­ta­ra, de­se­tak mi­nu­ta ka­sni­je, „od­jek­nu­le” tik po­red sta­ti­ve.

Za raz­li­ku od fud­ba­le­ra Mla­do­sti, ko­je je bez ob­zi­ra na is­hod utak­mi­ce če­ka­la pro­sla­va pr­ve ti­tu­le u isto­ri­ji klu­ba, go­sti su zna­li da sa­mo sa tri bo­da i uz ne­u­spje­he Iskre i Pe­trov­ca mo­gu osta­ti u dru­štvu naj­bo­ljih. Za­to su ta­ko­đe kre­nu­li otvo­re­no, pa je Jo­van Vu­či­nić već u 27. se­kun­di, gla­vom sa pet me­ta­ra, za­pri­je­tio opre­znom Vu­ku Ra­do­vi­ću. Mla­di ču­var mre­že, ko­ji je do­bio šan­su umje­sto is­ku­snog Mi­le­te Ra­du­lo­vi­ća, od­bra­nio je uda­rac na­pa­da­ča Ba­ra­na sa ivi­ce še­sna­e­ster­ca u 22. mi­nu­tu. Stri­je­lac je­di­nog go­la na me­ču je u 61. mi­nu­tu sa oko 18 me­ta­ra, is­ko­sa sa li­je­ve stra­ne, šu­ti­rao po­red su­prot­ne sta­ti­ve. U že­lji da stig­nu do iz­jed­na­če­nja do­ma­ći igra­či su če­sto u ve­li­kom bro­ju išli pred gol pro­tiv­ni­ka, a ve­li­ki pro­stor je mo­gao is­ko­ri­sti­li Ne­ma­nja Le­ver­da. Me­đu­tim, uda­rac re­zer­vi­ste Ba­ra­na u pret­po­sled­njem mi­nu­tu me­ča, po­sli­je kon­tre ko­ju je „po­vu­kao” Ka­cić, od­bra­nio je Ra­do­vić.

Iza­bra­ni­ci Zo­ra­na Mi­jo­vi­ća su na kra­ju uspje­li da dru­gi put u tri ovo­se­zon­ske utak­mi­ce sa­vla­da­ju ak­tu­le­nog šam­pi­o­na, što će im bi­ti sla­ba utje­ha jer će, s ob­zi­rom da je Iskra po­bi­je­di­la u Ko­to­ru, a Pe­tro­vac re­mi­zi­rao na go­sto­va­nju Ru­da­ru, od na­red­ne se­zo­ne na­stu­pa­ti u Dru­goj li­gi.

– Sa­vla­da­li smo sve naj­bo­lje eki­pe, sa­ku­pi­li 26 bo­do­va u pro­ljeć­nom di­je­lu se­zo­ne, vje­ro­va­li do kra­ja, ali ni­smo op­sta­li – ža­lio je Mi­jo­vić zbog či­nje­ni­ce što je nje­go­va eki­pa is­pa­la iako je po­tvr­di­la da po­sje­du­je kva­li­tet. 
Čud­no je da su po­je­di­na ko­la Pr­ve Te­le­kom cr­no­gor­ske li­ge od­la­ga­na zbog re­pre­zen­ta­tiv­nih oba­ve­za, a da ni­ko od igra­ča iz cr­no­gor­skih ti­mo­va ni­je bio po­zi­van u na­ci­o­nal­ni tim. To ju­če ni­je bio slu­čaj, iako su dva naj­bo­lja fud­ba­le­ra Bo­ke­lja (gol­man Mi­lan Mi­ja­to­vić i što­per Alek­san­dar Šće­kić) bi­la u sa­sta­vu „cr­ve­nih” na si­noć­njem pri­ja­telj­skom me­ču sa Tur­skom u An­ta­li­ji i ni­su mo­gla po­mo­ći svo­jim sa­i­gra­či­ma u du­e­lu sa Iskrom, naj­ve­ćim kon­ku­ren­tom Ba­ra­na u bor­bi za iz­bje­ga­va­nje po­sled­njeg mje­sta.

– Ne znam šta bih vam re­kao. Tre­ner­ski ko­deks mi ne do­zvo­lja­va da ko­men­ta­ri­šem ta­kve stva­ri. Vje­ru­jem da po­sto­ji ko­mi­si­ja u Fud­bal­skom sa­ve­zu Cr­ne Go­re ko­ja će se ti­me ba­vi­ti. Sva­ko tre­ba da od­go­va­ra za svo­je po­stup­ke. Vi­dje­li ste da je Mla­dost ju­če pro­tiv nas na­stu­pi­la prak­tič­no u naj­ja­čem sa­sta­vu, stva­ra­la šan­se i bo­ri­la se do po­sled­njeg mi­nu­ta
– za­klju­čio je tre­ner Mor­na­ra Zo­ran Mi­jo­vić.
 
Mladost – Mornar 0:1 (0:1)

Stadion: Mladosti. Gledalaca: 500.
Sudija: Predrag Radovanović (Podgorica)
Golovi: 0:1 Đurović u 39.
Igraču takmice : Marko Đurović (Mornar)

Mladost : Radović 6,5, Tomanović 5,5, Raičević. 7, Novović 6, Vuković 5,5, Petrović 6, Glavan 5 (od 50.Kato 5) Kokot 5 (od 61. Rudović-), Lakić 6,5, Radulović 7 (od 80. Petričević-), Šćepanović 6,5.

Mornar : Popović 7, Tomašević 6, Kacić 6,5 (od 90. Kažić-), Vučinić 6 (od 68. Leverda-), Marković 7, Nikolić 6,5, Đurović 7,5 (od 90. Džanović-), Ragipović 7, Gajević  7, Vukmarković 6,5, Bogdanović 6.
 
Konačna tabela

1. Mladost (-3) 33 21 4 8 53:28 64
2. Budućnost   33 19 6 8 48:21 63
3. Rudar          33 16 10 7 39:26 58
4. Bokelj          33 17 5 11 43:28 56
5. Sutjeska       33 15 9 9 46:31 54
6. Dečić           33 11 6 16 38:49 39
7. Zeta             33 10 8 15 37:42 38
8. Grbalj          33 11 5 17 38:49 38
9. Lovćen        33 9 9 15 32:42 36
10. Iskra          33 7 13 13 29:51 34
11. Petrovac    33 8 9 16 33:51 33
12. Mornar      33 9 6 18 30:48 33