Fudbal

Obilježena Evropska nedjelja fudbala

by Dan.co.me / FSCG | 31:05:2016 | 19:42:11


Sta­ri aero­drom je to­kom vi­ken­da bio do­ma­ćin spe­ci­jal­nog fud­bal­skog do­ga­đa­ja – vi­še od 70 spor­ti­sta sa in­te­lek­tu­al­nim te­ško­ća­ma nad­me­ta­lo se, igra­lo i uži­va­lo u fud­bal­skoj igri na tur­ni­ru ko­ji je or­ga­ni­zo­va­la Spe­ci­jal­na Olim­pi­ja­da Cr­ne Go­re.

– Ova ak­ci­ja re­a­li­zo­va­na je u okvi­ru Evrop­ske ne­dje­lje fud­ba­la, pro­jek­ta po­dr­ža­nog od stra­ne Evrop­ske fud­bal­ske aso­ci­ja­ci­je u okvi­ru nje­ne Re­spekt kam­pa­nje, a Fud­bal­ski sa­vez Cr­ne Go­re i nje­go­vo Gra­sruts odje­lje­nje po­no­sni su što su bi­li dio ove div­ne fud­bal­ske pri­če – sto­ji na saj­tu FSCG.

Tak­mi­ča­re iz se­dam cr­no­gor­skih gra­do­va, Pod­go­ri­ce, Nik­ši­ća, Her­ceg No­vog, Ba­ra, Pla­va i Plje­va­lja, na po­čet­ku tur­ni­ra po­zdra­vio cr­no­gor­ski re­pre­zen­ta­ti­vac Pe­tar Gr­bić ko­ji je ka­pi­te­ni­ma eki­pa uru­čio pri­god­ne po­klo­ne.

Cilj Evrop­ske ne­dje­lje fud­ba­la je da se ak­ti­vi­ra što vi­še igra­ča sa i bez in­te­lek­tu­al­nih smet­nji i te­ško­ća da igra­ju fud­bal, u ci­lju pro­mo­ci­je zdra­vog i ak­tiv­nog na­či­na ži­vo­ta.