Fudbal

Kadeti Mornara poraženi od Mladosti na Topolici

izvor ; Dan.co.me | 09:11:2016 | 08:21:52


Mor­nar – Mla­dost 0:3 (0:2)

Bar ; Sta­di­on: „To­po­li­ca”. Gle­da­la­ca: oko 50. Su­di­ja: Bran­ko Oda­lo­vić (Nik­šić) Stri­jel­ci: Vu­ja­no­vić u 28, Kri­vo­ka­pić u 34. i Glu­šče­vić u 62. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Ba­lić (Mor­nar), Sta­ni­šić, Ma­ta­no­vić (Mla­dost).

Mornar : Beg­zić, Lja­mo­vić, Mi­lo­šev, Di­va­no­vić (Ma­lje­vić), Bum­bić (Po­lo­vić), Ki­ko­vić (Ra­do­vić), Ba­lić, Pe­ro­vić (Mu­ce­vić), Dra­go­je­vić, Bre­ža­nin, Gi­ljen (Mar­ti­no­vić).

Mladost : Jo­va­no­vić, Po­po­vić (Ma­raš), Pe­ri­šić, Sta­ni­šić, Ka­je­vić (J. Vuk­če­vić), Vu­ja­no­vić (Bu­ki­lić), Pa­vi­će­vić, Drin­čić, Ma­ta­no­vić, Glu­šče­vić (Ga­če­vić), Kri­vo­ka­pić (P. Vuk­če­vić).

Mla­dost je od­ni­je­la bo­do­ve sa „To­po­li­ce”. Utak­mi­ca je od­lu­če­na već u pr­vom po­lu­vre­me­nu ka­da su go­sti ostva­ri­li dva go­la pred­no­sti. Bo­lju igru u dru­gih 45 mi­nu­ta igra­či Mla­do­sti su kru­ni­sa­li go­lom An­dri­je Glu­šče­vi­ća u 62. mi­nu­tu za ko­nač­nih 0:3.

Re­zul­ta­ti 13 ko­la:  Mornar – Mladost 0:3, Rad­nič­ki – Bu­duć­nost 0:8, Pe­tro­vac – Otrant Olim­pik 0:0, Lov­ćen – Gr­balj 1:2, Ru­dar – Je­din­stvo 1:1, Iga­lo – Ze­ta 0:0, Be­ra­ne – Su­tje­ska 0:0, De­čić – Iskra 2:2, Ce­ti­nje – Bo­kelj 4:2.

U na­red­nom ko­lu sa­sta­ju se : Je­din­stvo – Mor­nar, Otrant Olim­pik – Bo­kelj, Iskra – Ce­ti­nje, Su­tje­ska – De­čić, Bu­duć­nost – Be­ra­ne, Ze­ta – Rad­nič­ki, Mla­dost – Iga­lo, Gr­balj – Ru­dar, Pe­tro­vac – Lov­ćen.