Fudbal

Vučinić napustio Bokelj

by ; Dan.co.me | 06:12:2016 | 22:49:56


Sa­mo dva da­na na­kon okon­ča­nja je­se­nje po­lu­se­zo­ne, Bo­kelj je ostao bez jed­nog na­pa­da­ča. Re­do­ve pro­šlo­go­di­šnjeg uče­sni­ka kva­li­fi­ka­ci­ja za Li­gu Evro­pe na­pu­stio je Baranin Jo­van Vu­či­nić, ko­ji je pre­ma sa­zna­nji­ma sportske redakcije lista Dan, već uzeo pa­pi­re i slo­bo­dan je u iz­bo­ru no­ve sre­di­ne.

S dru­ge stra­ne, Ko­to­ra­ni će u zim­skom pre­la­znom ro­ku pro­ba­ti da se po­ja­ča­ju, a pr­vi na li­sti že­lja je de­fan­zi­vac Rad­ni­ka iz Bi­je­lji­ne Ni­ko­la Če­le­bić. Ovaj fud­ba­ler na­stu­pao je za Bo­kelj pro­šle se­zo­ne i struč­ni štab ovog klu­ba nje­ga vi­di kao pra­vo po­ja­ča­nje za pro­ljeć­na is­ku­še­nja.