Fudbal

Nove snage na „Topolici”

by ; Dan on-line | 26:01:2017 | 12:37:05


Za igra­če Mor­na­ra od pri­je ne­ko­li­ko da­na od­mo­ra vi­še ne­ma. Vri­je­me je za rad, oži­vio je po­moć­ni te­ren na „To­po­li­ci”, ali se još uvi­jek ne zna sa ko­jim sna­ga­ma će Ba­ra­ni ući u dru­gi dio pr­ven­stva.

Upra­va još kri­je par ne­do­u­mi­ca, iako se mo­že na­slu­ti­ti ne­ko­li­ko pro­mje­na u naj­ja­čem po­go­nu. Tre­ner Mla­den Vu­ki­će­vić na­pra­vio je li­stu že­lja i po­ten­ci­jal­nih po­ja­ča­nja, ali fi­nan­sij­ska si­tu­a­ci­ja i ove zi­me dik­ti­ra an­ga­žo­va­nje afir­mi­sa­nih fud­ba­le­ra. 

Na tre­nin­zi­ma su se već po­ja­vi­la ne­ka ime­na do­bro po­zna­ta u Mor­na­ru. Pri­je svih, tu je Ste­vo Mar­ko­vić, po­vrat­nik iz Lov­će­na i Jo­van Vu­či­nić iz Bo­ke­lja. Oni ra­de sa svo­jim biv­šim sa­i­gra­či­ma, ali u pla­no­vi­ma ima­ju i ne­ke no­ve an­ga­žma­ne. Uko­li­ko ih ne na­đu, eto ih me­đu „mor­na­re”. Oba­vlje­ni su raz­go­vo­ri sa ta­ko­đe biv­šim igra­či­ma Bo­ri­som Mer­do­vi­ćem i De­ja­nom Jo­van­čo­vim, ko­ji su pro­šlu go­di­nu pro­ve­li u Švaj­car­skoj. Po­sto­ji ve­li­ka vje­ro­vat­no­ća da on osta­ne u klu­bu. Iz Je­din­stva je do­šao i La­zar La­lo­še­vić, ta­ko­đe biv­ši igrač bar­skog pr­vo­li­ga­ša, ali i Ni­no Vuk­mar­ko­vić, po­vrat­nik iz Rad­nič­kog iz Be­ra­na.

– Pred igra­či­ma mno­go ra­da, a da sva­ki od njih mo­ra da ulo­ži mak­si­mum ka­ko bi za­jed­nič­ki is­pu­ni­li ono što se od njih oče­ku­je – re­kao je Mla­den Vu­ki­će­vić, kor­mi­lar Mor­na­ra.