Fudbal

Mornar poražen od Zete u finišu utakmice

izvor ; Dan.co.me | 12:02:2017 | 20:27:42


Ze­ta – Mor­nar 3:1 (1:0)

Ulcinj, igralište ho­te­la „Olim­pik“, gle­da­la­ca ; oko 50.
Su­di­ja: Če­le­bić (Bar).
Stri­jel­ci: Ku­ku­li­čić u 2, Kli­ko­vac u 85. i Ro­go­šić u 88. mi­nu­tu za Ze­tu, a Ko­pi­to­vić u 49. mi­nu­tu za Mor­nar.

Zeta : Bo­žo­vić, Ra­du­lo­vić, Se­ku­lić, Vu­ja­čić, Cav­nić, Adžo­vić, Po­po­vić, Vuk­če­vić, N. Kr­sto­vić, Ljulj­đu­raj, Ku­ki­li­čić.
Igra­li su još: Ro­go­šić, Kli­ko­vac, Mi­loj­ko, P. Kr­sto­vić, Pe­šu­kić.

Mornar : De­li­ba­šić, Ma­le­še­vić, Po­po­vić, Ra­do­vić, Be­ža­nin, Vla­ho­vić, B. Mer­do­vić, L. Mer­do­vić, Jo­van­čov, Ko­pi­to­vić, Ma­raš.
Igra­li su još: Bu­ško­vić, Bu­ba­nja, Stoj­ko­vić, Vuk­mar­ko­vić, Cu­pa­ra.

Za­slu­že­na po­bje­da sprem­ni­je i or­ga­ni­zo­va­ni­je eki­pe Ze­te, ko­ja je to­kom či­ta­vog me­ča ima­la ini­ci­ja­ti­vu. Ba­ra­ni su dru­ge stra­ne ima­li tek po­vre­me­ne pe­ri­o­de do­bre igre. U jed­nom ta­kvom, na star­tu dru­gog po­lu­vre­me­na, Ko­pi­to­vić je po­rav­nao re­zul­tat. Ipak, u sa­mom fi­ni­šu su­sre­ta, pr­vo­li­gaš iz Go­lu­bo­va­ca je go­lo­vi­ma Lu­ke Kli­kov­ca i Vla­di­sla­va Ro­go­ši­ća sti­gao do tri­jum­fa.