Fudbal

Kopitović napustio Mornar

izvor ; Dan.co.me | 12:07:2017 | 08:21:28


Biv­ši fud­ba­ler Bu­duć­no­sti, Ze­te i Gr­blja, Bo­jan Ko­pi­to­vić, na­pu­stio je eki­pu Mor­na­ra.

Dva­de­set­tro­go­di­šnjak je uzeo pa­pi­re iz bar­skog dru­go­li­ga­ša i pre­go­vo­ra sa za­in­te­re­so­va­nim klu­bo­vi­ma ko­ji ne­će mo­ra­ti da pla­ća­ju obe­šte­će­nje za nje­ga.

-“Tre­nut­no sam slo­bo­dan igrač. Imam ne­ko­li­ko po­nu­da, a u na­red­nim da­ni­ma ću od­lu­či­ti gdje na­sta­vljam ka­ri­je­ru” – re­kao je Bo­jan Ko­pi­to­vić, či­ji brat Bo­ris no­si dres Ču­ka­rič­kog.