Košarka

Prijave do 12. Februara

by Dan | 07:02:2016 | 19:15:24

KOŠARKAŠKI SAVEZ CRNE GORE OBJAVIO KONKURS ZA DOMAĆINA FINALNOG TURNIRA KUPA ZA KOŠARKAŠE
 
Ko­šar­ka­ški sa­vez Cr­ne Go­re ob­ja­vio je kon­kurs za do­ma­ći­na fi­nal­nog tur­ni­ra Ku­pa Cr­ne Go­re za ko­šar­ka­še, ko­ji je na pro­gra­mu 19. i 20. fe­bru­a­ra. Pla­sman na F4 Ku­pa obez­bi­je­di­li su bra­ni­lac tro­fe­ja Bu­duć­nost Vo­li, Mor­nar i Ibar, dok će če­tvr­ti uče­snik bi­ti po­znat na­kon po­sled­njeg če­tvrt­fi­nal­nog du­e­la u ko­jem će se u sri­je­du 10. fe­bru­a­ra sa­sta­ti Ul­cinj i Su­tje­ska.

-Kon­kurs za do­ma­ći­na je otvo­ren do 12. fe­bru­a­ra, a uslo­ve ko­je kan­di­da­ti mo­ra­ju is­pu­ni­ti je da obez­bi­je­de sa­lu sa naj­ma­nje 1.500 sje­di­šta re­gi­stro­va­nom za utak­mi­ce Er­ste li­ge, is­pla­tu tro­ško­va slu­žbe­nim li­ci­ma, smje­štaj za eki­pe fi­na­li­ste i slu­žbe­na li­ca KSCG, sni­ma­nje utak­mi­ce i kom­pju­ter­sko vo­đe­nje sta­ti­sti­ke, a or­ga­ni­za­tor mo­že po­nu­di­ti i dru­ge uslo­ve, ko­ji će uti­ca­ti na ko­nač­nu do­dje­lu or­ga­ni­za­ci­je. Do­ma­ćin za­dr­ža­va sva pra­va od pro­da­je ula­zni­ca, TV pre­no­sa i re­kla­ma, re­kao je pred­sjed­nik Tak­mi­čar­ske ko­mi­si­je Igor Po­po­vić.