Košarka

Četiri pobjede i dva poraza naših košarkaša u Kini

izvor ; Dan.co.me / foto Miki Bijedić | 03:07:2017 | 13:17:34


Košarkaška re­pre­zen­ta­ci­ja Cr­ne Go­re sa­sta­vlje­na od igra­ča iz Er­ste li­ge sa če­ti­ri po­bje­de i dva po­ra­za za­vr­ši­la je na­stup na tur­ni­ru u Ki­ni ko­ji je kom­pa­ni­ja PE­AK, spon­zor opre­me Ko­šar­ka­škog sa­ve­za Cr­ne Go­re, or­ga­ni­zo­va­la u gra­do­vi­ma Čang­šu i Šen­žen.

Iza­bra­ni­ci se­lek­to­ra Mla­de­na Osto­ji­ća u po­sljed­njem me­ču sa­vla­da­li su do­ma­ći Šen­žen sa 83:74. Cr­na Go­ra osvo­ji­la je dru­go mje­sto na tur­ni­ru, dok je No­vi Ze­land ko­ji je oba pu­ta bio bo­lji od cr­no­gor­skog dr­žav­nog ti­ma, osvo­jio pr­vo mje­sto. „Cr­ve­ni” su na tur­ni­ru u Ki­ni dva pu­ta sa­vla­da­li Ka­me­run, a upi­sa­li su po­bje­de pro­tiv do­ma­ćih ti­mo­va Dži­ang Su i Šen­žen, pa je struč­ni štab na če­lu sa Mla­de­nom Osto­ji­ćem za­do­vo­ljan učin­kom ti­ma sa­sta­vlje­nog od igra­ča iz do­ma­ćeg šam­pi­o­na­ta.

-Pre­za­do­vo­ljan sam po­sljed­njom utak­mi­com na tur­ni­ru i po­bje­dom pro­tiv ve­o­ma do­bre eki­pe Šen­že­na ko­ja je ove go­di­ne igra­la po­lu­fi­na­le ki­ne­skog tak­mi­če­nja. Igra­či su da­li svoj mak­si­mum, od­ra­di­li sve za­dat­ke i na kra­ju osvo­ji­li dru­go mje­sto na tur­ni­ru. Ukup­no gle­da­no mo­gu da bu­dem za­do­vo­ljan za­la­ga­njem svih igra­ča i uop­šte od­i­gra­nim tur­ni­ri­ma gdje smo ima­li skor od če­ti­ri po­bje­de i dva po­ra­za pro­tiv ve­o­ma do­bre eki­pe No­vog Ze­lan­da od ko­jih je jed­na bi­la u po­sljed­njim se­kun­da­ma, re­kao je se­lek­tor Mla­den Osto­jić.

Za Cr­nu Go­ru na tur­ni­ru u Ki­ni na­stu­pa­li su: Mi­ro­slav Da­mja­no­vić, Mi­loš Đu­ri­šić (Te­o­do), Mar­ko Mi­jo­vić, Vu­ko­ta Pa­vić, Mi­ha­i­lo Ra­du­no­vić (Mor­nar), Ste­fan Vu­ko­vić, Mar­ko Lju­jić (Ibar), Igor Čvo­ro­vić, Mi­loš Vu­jo­vić (Su­tje­ska), Mar­ko Ko­vač (Bi­le­ća), Ve­se­lin Ko­va­če­vić (Pri­mor­je 1945), Mi­lo­van Dra­ško­vić (Ar­ka­di­ja, Austri­ja).

U struč­nom šta­bu se­lek­to­ra Osto­ji­ća su Slo­bo­dan Sa­vo­vić, Mar­ko Mer­do­vić i Ne­boj­ša Br­no­vić.