Košarka

Rapisan konkurs za finalni turnir Kupa CG u košarci

izvor; Dan.co.me | 01:02:2018 | 20:55:01


Prijave do 8. februara

Ko­šar­ka­ški sa­vez Cr­ne Go­re ob­ja­vio je kon­kurs za or­ga­ni­za­ci­ju fi­nal­nog tur­ni­ra Ku­pa Cr­ne Go­re za ko­šar­ka­še, ko­ji je na pro­gra­mu 16. i 17. fe­bru­a­ra.

Za­in­te­re­so­va­ni klu­bo­vi oba­ve­zni su da do 8. fe­bru­a­ra do 12 sa­ti do­ne­su svo­je po­nu­de u pro­sto­ri­je KSCG, ka­da će se oba­vi­ti nji­ho­vo otva­ra­nje i do­ni­je­ti od­lu­ka.

U kon­kur­su je na­ve­de­no da od uslo­va za­in­te­re­so­va­ni mo­ra­ju ima­ti sa­lu sa naj­ma­nje 1.500 sje­di­šta re­gi­stro­va­nu za utak­mi­ce Er­ste li­ge, da obez­bi­je­de is­pla­tu tro­ško­va slu­žbe­nim li­ci­ma, smje­štaj za eki­pe fi­na­li­ste i slu­žbe­na li­ca KSCG, sni­ma­nje utak­mi­ce i kom­pju­ter­sko vo­đe­nje sta­ti­sti­ke i da upla­te KSCG 8.000 eura.

Osim na­ve­de­nog u Kon­kur­su, or­ga­ni­za­tor mo­že po­nu­di­ti i dru­ge uslo­ve, ko­ji će uti­ca­ti na ko­nač­nu do­dje­lu or­ga­ni­za­ci­je.