Rukomet

Leković u Trstu

izvor; Dan.co.me | 24:08:2018 | 18:29:55


Crnogorski reprezentativac ima novi klub

Po­vre­me­ni ru­ko­met­ni re­pre­zen­ta­ti­vac Cr­ne Go­re Bo­ži­dar Le­ko­vić ka­ri­je­ru će
na­sta­vi­ti u Ita­li­ji.


Ovaj Ba­ra­nin pot­pi­sao jed­no­go­di­šnji ugo­vor sa Tr­stom, na­kon uspje­šne se­zo­ne ko­ju je imao u dre­su Iz­vi­đa­ča sa ko­jim je osvo­jio ti­tu­lu Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne.               

Le­ko­vić je pri­je to­ga na­stu­pao u Grč­koj, Sr­bi­ji i Ru­mu­ni­ji.