Rukomet

Generalka protiv BiH u Baru

by Ilija Kovačević | 12:12:2015 | 19:53:01

RUKOMETAŠI CRNE GORE ĆE IMATI NEKOLIKO PROJERA ZA EP U POLJSKOJ

Naj­bo­lji ru­ko­me­ta­ši Cr­ne Go­re za 10-tak da­na će se oku­pi­ti u Pod­go­ri­ci i po­če­ti za­vr­šne pri­pre­me za Evrop­sko pr­ven­stvo u Polj­skoj. „Cr­ve­ni” će u Ba­ru tem­pi­ra­ti for­mu za kon­ti­nen­tal­nu smo­tru, a uigra­va­će se na tur­ni­ru u Tu­ni­su od 27. do 30. de­cem­bra, gdje će po­red do­ma­ći­na igra­ti i Sa­u­dij­ska Ara­bi­ja, te još jed­na se­lek­ci­ja či­je će ime bi­ti na­knad­no po­zna­to.

Ge­ne­ral­ku iza­bra­ni­ci Lju­bo­mi­ra Ob­ra­do­vi­ća ima­će u „To­po­li­ci” pro­tiv se­lek­ci­je Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne če­tvr­tog ja­nu­a­ra na­red­ne go­di­ne.