Rukomet

Zicer za četvrtfinale

by dan | 14:12:2015 | 22:53:36

SVJETSKO PRVENSTVO RUKOMETAŠICA U DANSKOJ – CRNA GORA VEČERAS U HERNINGU (20.45) IGRA MEČ OSMINE FINALA PROTIV ANGOLE

Dva pu­ta je osmi­na fi­na­la bi­la fa­tal­na na pla­ne­tar­nim smo­tra­ma za ru­ko­me­ta­ši­ce Cr­ne Go­re. Na SP u Bra­zi­lu 2011. eli­mi­ni­sa­la ih je Špa­ni­ja, dvi­je go­di­ne ka­sni­je u Sr­bi­ji za­u­sta­vi­la ih je Dan­ska, ali na ovo­go­di­šem Mun­di­ja­lu u Dan­skoj ko­nač­no je či­ni se do­šlo vri­je­me da se pre­sko­či i ta ba­ri­je­ra, s ob­zi­rom da će pro­tiv­nik bi­ti An­go­la, naj­lak­ši mo­gu­ći ri­val od svih 16 se­lek­ci­ja ko­je su pro­šle u no­ka­ut fa­zu. „Cr­ve­ne” ima­ju zi­cer za pla­sman u svo­je pr­vo če­tvrt­fi­na­le na Svjet­skim pr­vens­tvi­ma, sjaj­nu pri­li­ku za ostva­re­nje ci­lja i si­gur­no uče­šće u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za OI. Jer, za­i­sta bi tre­ba­lo da se do­go­di pra­vo ču­do da ih An­gol­ke spri­je­če u to­me. Po­seb­no ako se uzmu u ob­zir par­ti­je ko­je su pri­ka­za­le dvi­je se­lek­ci­je u grup­noj fa­zi. Cr­na Go­ra je bli­sta­la i nad­i­gra­la Ma­đar­sku i Dan­sku u der­bi­ji­ma, dok je An­go­la pre­tr­pje­la ubje­dlji­ve po­ra­ze od Šved­ske i Ho­lan­di­je, a da­lje je oti­šla za­hva­lju­ju­ći po­bje­di nad Ki­nom u po­sled­njem ko­lu. 

Za du­el pro­tiv aut­saj­de­ra iz Afri­ke u Her­nin­gu olim­pij­ske vi­ce­šam­pi­on­ke ima­le su dva da­na od­mo­ra, a uko­li­ko bu­du ima­le pri­stup kao u me­če­vi­ma pro­tiv Ma­đar­ske i Dan­ske, on­da se ri­va­lu lo­še pi­še. Ja­sno od­bra­na će i ve­če­ras u 20.45 ča­so­va u Ji­ske bank bok­se­nu” bi­ti glav­ni adut.

- Ne­ka­ko su svi na­vi­kli da igra­mo do­bru od­bra­nu, a na ovom šam­pi­o­na­tu smo se od sa­mog star­ta bo­lje sna­šle u na­pa­du. Što nas ra­du­je, jer smo iz­van­red­ne, ali od­bra­na je glav­ni po­kre­tač sna­ge i da­je vo­lju da se u na­pa­du bo­lje osje­ća­mo. Iz te od­bra­ne, na­rav­no, do­la­zi do­bra igra i op­ti­mi­zam – ka­za­la je Maj­da Meh­me­do­vić, li­je­vo kri­lo „cr­ve­nih” za Šan­su sport. 

Ipak, Meh­me­do­vi­će­va ni­ka­ko ne pot­cje­nju­je An­gol­ke, ko­ju su „cr­ve­ne” do­bi­la na SP u Bra­zi­lu (28:26) i na OI u Lon­do­nu (30:25). 

- Mo­žda jav­nost ne­ma pra­vu sli­ku o ovoj afrič­koj eki­pi, sa ko­jom smo do sa­da dva pu­ta igra­li. Ali, ono što zna­mo je da bi nas i naj­ma­nje opu­šta­nje uda­lji­lo od ci­lja, po­go­to­vu u ovom di­je­lu, ka­da su svi umor­ni, a sla­bih pro­tiv­ni­ka ne­ma. An­go­la je sve na­mu­či­la u pr­voj fa­zi, br­ze su, igra­ju dru­ga­či­ji ru­ko­met od evrop­skog.

U sva­kom slu­ča­ju, iza­bra­ni­ce Dra­ga­na Adži­ća će bi­ti sprem­ne za naj­va­žni­ji meč na Svjet­skom pr­ven­stvu. 

- Igra­mo ta­ko da pro­tiv­nič­ke eki­pe mo­ra­ju da re­a­gu­ju na nas. Zna­mo da će bi­ti te­ško, ali, na­dam se, da će­mo ko­nač­no na­pra­vi­ti i taj is­ko­rak. Ne osje­ća­mo pri­ti­sak, ne smi­je­mo da raz­mi­šlja­mo o zna­ča­ju i gdje bi nas do­bra igra i po­bje­da od­ve­la - ja­sna je Meh­me­do­vić. 

Uko­li­ko „cr­ve­ne” oprav­da­ju ulo­gu fa­vo­ri­ta pro­tiv An­go­le u če­tvrt­fi­na­lu ih če­ka ve­li­ki der­bi pro­tiv Nor­ve­ške, ak­tu­el­nog olim­pij­skog i evrop­skog šam­pi­o­na, ko­ja je pred­vo­đe­na ras­po­lo­že­nom Haj­di Lo­ke (de­vet go­lo­va) la­ko sa­vla­da­la Nje­mač­ku si­noć u Fre­de­ris­ha­fe­nu.