Rukomet

Rukomet : ”Provjere pionira u Zavidovićima

by Dan.co.me | 21:04:2016 | 20:41:08


MUŠKE PIONIRSKE SELEKCIJE CRNE GORE NA TURNIRU „RUKOMET U SRCU”
 
Mu­ška pi­o­nir­ska ru­ko­met­na re­pre­zen­ta­ci­ja Cr­ne Go­re (2000) uče­stvo­va­će sa dvi­je se­lek­ci­je na me­đu­na­rod­nom tur­ni­ru „Ru­ko­met u sr­cu” na­red­nog vi­ken­da u Za­vi­do­vi­ći­ma. Se­lek­tor Lju­bo­mir Ob­ra­do­vić i tre­ne­ri Mi­loš Pe­ro­vić, Igor Ma­ško­vić i Dra­gan Gvo­zde­no­vić, od­lu­či­li su da vo­de sle­de­će igra­če: gol­ma­ni: Mi­ljan Vu­jo­vić (Par­ti­zan), Ne­ma­nja Bal­tić (Tre­bje­sa), Fi­lip Mi­lo­vić (Ru­dar), Dar­ko Ra­le­vić (Ivan­grad), li­je­va kri­la: Alek­san­dar Ba­kić (Ko­mo­vi), Alek­san­dar Mr­va­lje­vić (Ce­pe­lin), Ne­ma­nja Vo­ji­no­vić (Ru­dar), Ste­fan Ra­žna­to­vić (Mor­nar 7), Du­šan Vu­ki­će­vić (Be­ra­ne 2003), de­sna kri­la: Va­si­li­je Ma­ti­ja­še­vić (Tre­bje­sa), Ve­lid Ko­va­če­vić (Je­din­stvo), Vuk De­li­ba­šić (Če­lik), Sr­đan Drob­njak (Ru­dar), pi­vo­ti: Mi­o­drag Ćor­so­vić (Ru­dar), Si­ni­ša Bo­žo­vić (Tre­bje­sa), Mi­lo Šo­fra­nac (Ce­pe­lin), Da­vid Lju­ši (Bar), 


de­sni be­ko­vi: Alek­sa Kne­že­vić (Ru­dar), Vla­do Ra­dić (Mor­nar 7), Ivan Bu­la­jić (Tre­bje­sa), To­mo La­li­čić (Lov­ćen), li­je­vi be­ko­vi: Ne­ma­nja Đu­ra­ško­vić (Ivan­grad), Ra­do­van Sta­no­je­vić (Lov­ćen), Ni­ko­la Je­lić (Ce­pe­lin), Emir Đu­lo­vić (Ru­dar), Da­vor Vu­jo­vić (Ce­pe­lin), sred­nji be­ko­vi: Đor­đe Fo­lić (Ivan­grad), Bal­ša Đur­ko­vić (Tre­bje­sa), Da­ni­jel Vu­kas (Ru­dar), Pe­ro Pra­vi­lo­vić (Lov­ćen), Da­vid Ko­va­če­vić (Ru­dar) i Mi­loš De­vić (Mor­nar 7).