Odbojka

Masoničić odredio sastav za Bugarsku

by OSCG / Dan.co.me | 07:07:2016 | 22:14:00


Žen­sku pi­o­nir­sku od­boj­ka­šku re­pre­zen­ta­ci­ju Cr­ne Go­re od 13. do 17. ju­la u Ka­zan­la­ku oče­ku­je Bal­kan­sko pr­ven­stvo.

Se­lek­tor Ni­ko­la Ma­so­ni­čić je od­lu­čio da u Bu­gar­sku vo­di teh­ni­ča­re: Ma­ri­ju Šu­šić (Ga­leb), Sa­ru Glo­ba­re­vić (Mo­ra­ča), ko­rek­to­re: Ne­ve­nu Vuk­če­vić (Ga­leb), Ele­nu Ro­ga­no­vić (Mo­ra­ča), sred­nje blo­ke­re: Anu Pre­le­vić (Blok aut), Ta­ma­ru Vu­ko­slav­če­vić (Lu­ka Bar), Ta­ma­ru Kr­ka­lo­vić (Ga­leb), pri­ma­če ser­vi­sa: Pe­tru Ko­stić, Ma­ri­ju Tu­še­vljak, La­nu La­bo­vić (Ga­leb), Ivu Pep­đo­no­vić (Lu­ka Bar) i li­be­ra Kse­ni­ju Đo­no­vić (Mo­ra­ča).