Odbojka

Sekulić i Radević sigurni putnici za Leskovac

by OSCG | 07:08:2017 | 15:48:13


Se­lek­tor muške ka­det­ske od­boj­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je Cr­ne Go­re Zo­ran Vuk­če­vić ob­ja­vio je spi­sak igra­ča za Bal­kan­sko pr­ven­stvo u Le­skov­cu, ko­je star­tu­je sju­tra.

Iz Nik­šića su pripreme za Leskovac pro­šli teh­ni­ča­ri: Da­ni­lo Du­bak (Bu­duć­nost Ka­pi­tal Pla­za), Du­ško Se­ku­lić (Bar vo­lej), ko­rek­to­ri: Mi­lu­tin Pa­vi­će­vić, Be­nja­min Ha­dži­sa­li­ho­vić, Đor­đe Jo­vo­vić (Bu­duć­nost Ca­pi­tal Pla­za), pri­ma­či: Mi­ljan Ka­stra­to­vić (Bu­dvan­ska Ri­vi­je­ra Bu­dva), Ne­ma­nja Pe­ru­ni­čić (Bu­duć­nost KP), Ste­fan Ra­de­vić (Bar vo­lej), sred­nji blo­ke­ri: Mi­o­drag Je­lić, Pe­tar Le­čić (Bu­duć­nost KP), Da­li­bor Le­čić (Bu­dvan­ska Ri­vi­je­ra Bu­dva) i li­be­ro Ivan Vla­ho­vić (Bu­duć­nost KP).

Osim se­lek­to­ra Vuk­če­vi­ća, sa igra­či­ma će pu­to­va­ti po­moć­ni tre­ner Bal­ša Ra­du­lo­vić i tim me­na­džer Mi­loš Jo­va­no­vić.

„Cr­ve­ni” će igra­ti u gru­pi A sa Sr­bi­jom i Mol­da­vi­jom. Iza­bra­ni­ci po­pu­lar­nog Be­log će sju­tra u 15 ča­so­va od­mje­ri­ti sna­ge sa Mol­da­vi­jom, dok će pro­tiv do­ma­ći­na igra­ti dan ka­sni­je u 20 sati.