Ostali sportovi

Anđela Mrvaljević zaustavljena u 1/2 finalu pionirskog U14

izvor; Dan.co.me | 15:06:2018 | 19:37:15


Trijumfi Bojane Nikčević i Simona Kneževića

Te­ni­ski klub Nik­šić bio je do­ma­ćin Pr­ven­stva Cr­ne Go­re za pi­o­ni­re i pi­o­nir­ke do 14 go­di­na. U kon­ku­ren­ci­ji tri­de­se­tak dje­voj­či­ca i dje­ča­ka iz je­da­na­est klu­bo­va do na­slo­va naj­bo­ljeg u Cr­noj Go­ri, na te­re­ni­ma pod Tre­bje­som, sti­gli su do­ma­ći tak­mi­ča­ri Bo­ja­na Nik­če­vić i Si­mon Kne­že­vić. 

Nik­če­vi­će­va je u po­lu­fi­na­lu bi­la bo­lja od Baranke An­đe­le Mr­va­lje­vić (TK Klaj park) (6:0, 6:1), da bi u fi­na­lu sa­vla­da­la Anju Jo­vo­vić (TK Da­di – Pod­go­ri­ca) sa 6:2, 6:3).

Kne­že­vić je u po­lu­fi­na­lu sa 2:0 (7:6, 6:1) sa­vla­dao Mi­la­na Ri­sto­va (TK Pod­go­ri­ca), da bi mu na­kon ve­li­ke bor­be u fi­na­lu, ru­ku pru­žio Pa­vle Mar­kuš (TK Best Pod­go­ri­ca) 2:1 (6:2, 6:7, 6:4).

Tri­jum­fom na pr­ven­stvu Cr­ne Go­re, Kne­že­vić je obez­bi­je­dio vi­zu za Evrop­ski ljet­nji kup, ko­ji će po­čet­kom na­red­nog mje­se­ca bi­ti odr­žan u Bu­gar­skoj. Osim Kne­že­vi­ća, Cr­nu Go­ru će na ovom tur­ni­ru re­pre­zen­to­va­ti i Mi­lan Ri­stov i Ma­ti­ja Sa­mar­džić. I Bo­ja­na Nik­če­vić će pred­sta­vlja­ti Cr­nu Go­ru na Evrop­skom ljet­njem ku­pu, ko­je će za dje­voj­či­ce odr­ža­ti u Če­škoj.