Ostali sportovi

Todorovići dobri u svom gradu

by Dan.co.me | 28:07:2016 | 21:06:12


Stri­jel­ci barskog Mor­na­ra po­sti­gli su iz­u­zet­ne re­zul­ta­te na pr­ven­stvu Cr­ne Go­re stan­dard­nim va­zdu­šnim oruž­jem odr­ža­nom u stre­lja­ni bar­skog klu­ba, uz uče­šće još eki­pa iz An­dri­je­vi­ce, Moj­kov­ca, Be­ra­na, Ko­la­ši­na, Nik­ši­ća i Pod­go­ri­ce.

Se­ni­or Mar­ko So­kić uzeo je sre­br­nu me­da­lju, dok je bli­stao Da­ni­lo To­doro­vić, ko­ji je osvo­jio zlat­ne me­da­lje u ka­det­skoj i ju­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji, dok je u ka­det­skoj eki­pi sa Ami­rom Ču­tu­ri­ćem i Mak­si­mom To­do­ro­vi­ćem sti­gao do sre­bra u di­sci­pli­ni va­zdu­šni pi­štolj.

Kod se­ni­or­ki Je­le­na Pan­to­vić je osvo­ji­la zlat­nu me­da­lju u ga­đa­nju va­zdu­šnim pi­što­ljem, sre­bro je uze­la Kse­ni­ja To­do­ro­vić, ko­ja je kod ju­ni­or­ki sti­gla do zla­ta. Ta­len­to­va­na Da­ni­je­la Ra­do­je­vić je u uz­ra­stu ka­det­ki­nja u di­sci­pli­ni stan­dard­ni pi­štolj za­u­ze­la tre­će mje­sto i bron­za­nu me­da­lju.


U ka­te­go­ri­ji stan­dard­na va­zdu­šna pu­ška se­ni­or­ke Mir­ja­na Ra­do­vić ubje­dlji­vo je osvo­ji­la pr­vo mje­sto i zla­to.